Forslag til nasjonal ramme for vindkraft

Høringsuttalelse fra Hodalen Bygdekvinnelag

Foto: Elgpiggen, med litt av Storbekkfatet til høyre, sett fra Svartdalshøgda. Foto: © Ingunn Bakken


Om Hodalen Bygdekvinnelag

Hodalen bygdekvinnelag er det eneste laget for kvinner i Hodalen, og vi er aktive og engasjerte. Over 60 % av bygdas kvinner er medlemmer. Vi arbeider for å ta vare på bygda og kulturen, er et viktig sosialt «lim» i bygda, interesserer oss for hvordan vi vil ha det nå og i framtida, vår identitet, og er pådrivere for ei levende bygd.

  

VÅR MENING OPPSUMMERT
Trekk Nordre Hedmark ut av nasjonal ramme for vindkraft
  

VIS DIN STØTTE VED Å UNDERSKRIVE DENNE HØRINGSUTTALELSEN


1. Vindindustri i de urørte naturområdene som vi eier og har rundt oss, har store negative konsekvenser.

Naturen rundt oss er identiteten til bygda vår, og er ifølge Europeisk Landskapskonvensjon viktig å ta hensyn til. Innbyggerne i bygda nyter utsikten til alle fjella både fra hjemmene og fra div turmål. Hodølene er turelskere til alle årstider. Skiturer blir ofte gått langt innover fjella uavhengig av oppkjørt løypenett. Rene horisonter og inngrepsfri natur er alltid i våre sinn, likeså opplevelsen av stillhet i fjellet. Vi vil at det fortsatt skal være det.

Vindindustri, med opp til 250 m høye turbiner, og monstermaster som nødvendigvis må bygges for å få ført fram energien, vil ødelegge dette visuelt og ødelegge opplevelsene av ren urørt natur som turopplevelse og rekreasjon.

Stor veibygging i forbindelse med både oppbygging av vindindustriområde, og videre veibruk i forbindelse med drift, vil for all fremtid ødelegge opplevelsen av urørt natur, både visuelt og når det gjelder stillhet.

I tillegg viser svensk forskning at infralyd fra de store turbinene er skadelig både for dyr og mennesker.

Iskasting fra vindturbiner er en trussel mot skigåing fritt inne på Tolga østfjell.

2. Forurensing fra både veibygging for å bygge vindindustri og drift av vindindustri er ødeleggende for høsting av rene produkter fra naturen vår

Vi har en veldig lang tradisjon for høsting fra naturen. Det forteller de mange og lange dyregravrekkene i store fjellområder i blant annet Tolga Østfjell om. Det er blitt høstet for til husdyra og det beites fortsatt. Alle myrene i fjellet der vi hodøler og mange med oss plukker molte, har alltid vært og er viktige for oss. All sanking av bær og planter er også en del av vår identitet.

Ved veibygging og bygging av såler for vindturbiner må myrer nødvendigvis bli forstyrt, olje og eksos forurense. Ved drift av vindturbiner vil det bli oljesøl, og evt avisingsmiddel på turbinbladene som bl a Glycol, vil kunne flyte rundt. Ved drift og ettersyn av vindturbinene må nødvendigvis de opparbeidede veiene bli ofte brukt. Det rene vannet i vår urørte natur er truet. Dermed er også høsting av rene produkter fra naturen vår truet.

3. Veibygging for å bygge vindindustri og vindindustri i seg selv skader dyrenes naturlige liv

Reinen i Tolga østfjell forflytter seg over store områder. Det viser også alle de store, lange rekkene med fangstgroper inne på Tolga østfjell. Reinen er spesielt sårbar i kalvingstida. Insektene som bestøver bærene, er utsatt og drepes i stort antall av vindturbiner. Det går trekk av kortnebbgås over fjella rundt Hodalen. De er i faresonen ved passering av vindturbiner. Mange fugler i fjellet vil få sitt leveområde forandret.

Infralyd fra turbiner virker først inn på dyrene.

Vei bygging og vindturbiner forstyrrer alle dyrenes naturlige trekkruter.

Forurensing i jord, luft og vann skader disse dyrenes naturlige liv.

Områdene de bruker og dermed dyrenes liv blir truet.

4. Vi har nok energi. Energien fra vindindustri er tiltenkt eksport. Vår strøm blir dyrere.

Det er mulig å spare forbruk av energi.

Det er mulig å oppgradere de vannkraftanleggene vi allerede har og oppnå mer energi om ønskelig.

Eksport av energi fører til dyrere strømpris for oss.

Foto: Utsikt øst over Tolga Østfjell og Storbekkfatet, rett mot Elgpiggen i horisonten. Foto: © Ingunn Bakken

VIS DIN STØTTE VED Å UNDERSKRIVE DENNE HØRINGSUTTALELSEN