HØRINGSUTTALELSER

Alle høringsuttalelsene har som formål å få «Nordre Hedmark» ekskludert fra «Nasjonal ramme for vindkraft».

Olje- og energidepartementet har satt høringsfristen til 1. oktober 2019.

Vi forbereder nå de underskrevne uttalelsene for innsending.

Et hvert bidrag i form av et aldri så lite støttebeløp vil hjelpe med å holde nettstedet i drift, også utover høringsfristen 1. oktober 2019.

JA, JEG VIL GJERNE BIDRA
Høringsuttalelse på vegne av Facebook-aksjonen «Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell»

Aksjonen «Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell» ber om at det utpekte området i Nord-Hedmark tas ut av den nasjonale rammen for vindkraft i sin helhet.

Høringsuttalelsen ble levert OED 01.10.2019

LES (pdf)
Høringsuttalelse fra hytteeiere og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune

Hytteeierne og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune ber om at det utpekte området i Nord-Hedmark tas ut av den nasjonale rammen for vindkraft i sin helhet. Hel eller delvis utbygging vil innebære at opplevelsesverdiene knyttet inngrepsfri natur med mulighet for jakt, fiske, toppturer og naturbasert friluftsliv forsvinner eller forringes sterkt.


Høringsuttalelsen ble levert OED 01.10.2019

LES (pdf)
Høringsuttalelse fra Tolga Østfjell Villreinutvalg

Grunneiere i Tolga Østfjell har på årsmøtet 10. april 2019 enstemmig vedtatt ett klart nei til utbygging av vindkraft på sine eiendommer.

LES (pdf)
Høringsuttalelse fra Hodalen Bygdekvinnelag, Tolga

Over 60 % av bygdas kvinner er medlemmer i bygdekvinnelaget. De arbeider for å ta vare på bygda og kulturen, er et viktig sosialt «lim» i bygda, interesserer seg for hvordan de vil ha det nå og i framtida, sin identitet, og er pådrivere for ei levende bygd. De vil at Nordre Hedmark skal trekkes ut av nasjonal ramme for vindkraft.

LES (pdf, lenke til OED)
Høringsuttalelse fra Hodalsturen

 Hodalsturen tilbyr guida turer på og ved Hodalssjøene. Deres mening er at hele området ”Nordre Hedmark” må trekkes ut av nasjonal ramme for vindkraft. Uansett om nasjonal ramme blir vedtatt eller ikke, vil vi ikke ha vindindustri i våre fjell. Høringsuttalelsen er sendt til OED.

LES (pdf)
Rendalen kommunes høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.

LES (lenke til Rendalen kommune)
Høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft: «29 argumenter mot vindindustri i urørt natur» fra Helge Christie, Hodalen

Ta hele Nordre Hedmark området ut av nasjonal ramme! Vekk med vindindustri fra våre fjell, uavhengig av om det blir nasjonal ramme eller ikke! Nasjonal ramme for vindkraft må legges fram for Stortinget. Stortinget må lage en ny helhetlig nasjonal bærekraftig energipolitikk, inkl. energiloven og energibeskatning.

LES (pdf)