Mer om nasjonal ramme for vindkraft

Rapport publisert 1. april 2019 
På oppdag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE utarbeidet en rapport som utgjør forslaget til «Nasjonal ramme for vindkraft». Formålet med rapporten er å peke ut områder som er særlig egnede for utbygging av vindindustri og hvor konsesjonssøknader skal kunne gjennomføres effektivt.

Våre områder er behandlet i kapittel 56.
Les rapport: «Nasjonal ramme for vindkraft» (pdf)

Slik skriver NVE om hvorfor vårt område er utpekt  Områdenavn: Nordre Hedmark
Størrelse: 1318 km²
Status: Utpekt

Begrunnelse: Det utpekte området har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft. På kort sikt er det lite kapasitet i transmisjonsnettet til å tilknytte ny kraftproduksjon, men på lengre sikt kan kapasiteten bli bedre. Mye ny vindkraft vil imidlertid kreve betydelige nettinvesteringer lokalt. I området er det samtidig viktige miljø- og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til fugl, villrein, kulturhistoriske landskap og ikke-samisk reindrift. Til tross for lite nettkapasitet på kort sikt og viktige miljø- og samfunnsinteresser, framstår området som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen. Ifølge våre analyser har deler av dette området noen av de aller beste produksjonsforholdene i Sør-Norge.

Egnede vindkraftverk: 
Den største delen av det utpekte området har sammenhengende arealer med gode produksjonsforhold, og det er lite bebyggelse. Det betyr at det i teorien kan bygges et svært stort eller flere store vindkraftverk i området. Siden nettkapasiteten i distribusjons-/regionalnettet er begrenset, kreves det også kanskje en stor utbygging for å dekke kostnadene til oppgraderinger i kraftnettet. Fordi området er relativt lite, er det imidlertid relativt liten fleksibilitet med tanke på plasseringer innenfor området. Snaufjellsområdene har de aller beste produksjonsforholdene.

Det anbefales at du også leser spredt i rapportens generelle deler.

Det er verdt å merke seg at Olje- og energidepartementet i sitt oppdragsbrev til NVE uttaler at Miljødirektoratets og Riksantikvarens anbefalinger skal vektlegges. Innenfor vårt område har imidlertid NVE unnlatt å ta hensyn til størstedelen av nevnte etaters eksklusjonsforslag, blant annet knyttet til forvaltning av villreinstammen og kulturminnene i Sølendalen, Spekedalen og Rausjødalen. Oppdragsbrevet finner du på side 222 i rapporten.

Miljøverndirektoratet og Riksantikvaren har avgitt innspill til NVE i fellesskap. Les mer her:

Nasjonal ramme for vindkraft. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

Videre behandling

Forslaget fra NVE skal nå behandles i Olje- og energidepartementet. Departementet har sendt forslaget på høring, med en frist for uttalelse 1. oktober 2019. Forslaget skal deretter behandles i Stortinget, etter planen våren 2020.

Både Tolga og Rendalen kommuner har allerede tatt tydelige standpunkt mot NVE planer. Det er ventet at øvrige berørte kommuner gjør det samme.

Følg opp kommunen din slik at den tar et tydelig standpunkt mot utbygging. Det er en stor styrke om samlede randkommuner går mot planene. Det er også viktig at vi gir berørte kommuner all bistand de ønsker til å skrive gode høringsuttalelser.

Trenger du hjelp til å laste opp høringsuttalelsen? Send oss en melding via kontaktskjemaet vårt!

Nyttige lenker
Les om nasjonal ramme for vindkraft på departementets nettside
Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

TILBAKE TIL FORSIDEN