UNDERSKRIV HØRINGSUTTALELSE (1)

Underskrift av høringsuttatelsen fra hytteeiere og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune

Ved å underskrive høringsuttalelsen med ditt navn og din epostadresse, viser du din støtte til vårt arbeid for å fjerne området Nordre Hedmark fra NVEs Nasjonale ramme for vindkraft.

Det er kun ditt fornavn og initialen i ditt etternavn som blir synlig i lista med underskrifter. Din epostadresse vil ikke være synlig. Du har mulighet for å krysse av for å motta epost fra oss i forbindelse med nyheter og oppdateringer.

Opplysningene du legger inn i skjemaet brukes KUN i forbindelse med denne aksjonen og oppgis ikke til andre.

Takk for din støtte!

Frist for å underskrive er 24. september 2019 kl. 23:59.

 

De siste underskriftene
253 Ivar .18-09-2019
252 Bernt B.18-09-2019
251 Marit B.17-09-2019
250 Volkert G.10-09-2019
249 Kaya R.10-09-2019
248 Per Harald K.09-09-2019
247 Tonje H.07-09-2019
246 Karin R.06-09-2019
245 Ole Julius R.06-09-2019
244 Are A.06-09-2019
243 Bjørn B.06-09-2019
242 Konrad B.05-09-2019
241 Gjøran R.04-09-2019
240 Amund A.04-09-2019
239 Synnøve B.04-09-2019
238 Kari E.03-09-2019
237 Vigdis H S.03-09-2019
236 Anne Merete H.30-08-2019
235 daniel b.26-08-2019
234 Aino S.23-08-2019
233 Bendik .21-08-2019
232 Per Gunnar .21-08-2019
231 Sigmund S.21-08-2019
230 Ann Kristin S.21-08-2019
229 Gjermund N.20-08-2019

Underskrift av høringsuttalelsen fra hytteeiere og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune

SAMMENDRAG

Les hele høringsuttalelsen

Hytteeierne og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune ber om at det utpekte området i Nord-Hedmark tas ut av den nasjonale rammen for vindkraft i sin helhet. Hel eller delvis utbygging vil innebære at opplevelsesverdiene knyttet inngrepsfri natur med mulighet for jakt, fiske, toppturer og naturbasert friluftsliv forsvinner eller forringes sterkt.

Vi som er hytteeiere i dette området har bevisst oppsøkt inngrepsfri natur, uten den «råutbygging» av hyttebyer og infrastruktur som vi er vitne til mange andre steder. For oss er det avgjørende at:

* Vi kan ferdes fritt i inngrepsfrie fjellområder uten støy, anleggsveier og iskast fra vindturbiner *
* Den siste rest av sammenhengende inngrepsfrie naturområder vernes og ikke gjøres om til industrianlegg *
* De vakre og særegne fjellområdene i Nord-Østerdal bevares for etterslekten *

Vi mener utbygging av vindindustri i Tolga Østfjell/Øversjødalsfjella vil gjøre området verdiløst som rekreasjonsområde for den turistgruppen Tolga kommune har spesielle forutsetninger for å tiltrekke seg, noe som med stor sannsynlighet vil føre til at hytteturister forlater området.

Vi registrerer at NVE legger til grunn at konfliktnivået knyttet til utbygging vil kunne være lavere enn ellers i landet, fordi bosetningen i det berørte område er spredt. Vi mener at det må tillegges større vekt at utbygging av vindindustri her kan føre til avfolking av de små fjellbygdene som omkranser det foreslåtte utbyggingsområdet. Fjellbygdene har et næringsgrunnlag som ensidig er basert på en kombinasjon av primærnæring og naturbasert turisme. Vi legger til grunn at det er bred enighet om at det skal bo folk i hele Norge, og mener at næringsgrunnlaget for disse bygdene ikke må svekkes på denne måten.

Det vil være dypt problematisk om Tolga kommune mister sine utviklingsmuligheter som turistkommune på grunn av bevisst satsting på bærekraftig turisme uten rovdrift på inngrepsfrie naturområder. Det vil ikke være mulig å utvikle et turistkonsept basert på intakte naturkvaliteter, så lenge de inngrepsfrie områdene er pekt ut som mulige industriområder. Vi registrerer at NVE har lagt vekt på utbygging av infrastruktur som alpinanlegg, hyttebyer mv. i sin vurdering av områdenes verdi for friluftsliv. Det vil i praksis si at NVE verdsetter inngrepsfrie områder for friluftsliv lavere enn områder med massive inngrep. Vi reiser spørsmål ved denne konklusjonen. I lys av den nylig fremlagte rapporten fra det internasjonale naturpanelet vil vi også påpeke at vindindustri i villmark vil føre til et tap av naturverdier som ikke kan gjenskapes.

Vi viser også til at NVE ikke har tatt hensyn til at både Miljødirektoratet og Riksantikvaren har anbefalt at store deler av Tolga Østfjell/Øversjødalsfjella tas ut av den nasjonale rammen for vindkraft. Vi minner ellers om at Tolga kommune har bidratt til fornybar energi med utbygging av Tolgafallene.

Ved å underskrive høringsuttalelsen med ditt navn og din epostadresse, viser du din støtte til vårt arbeid for å fjerne området Nordre Hedmark fra NVEs Nasjonale ramme for vindkraft.

Frist for å underskrive er 25. september 2019 kl. 23:59.

**din signatur**Takk for din støtte!
253 underskrifter

Del med dine venner: